Translated Literature

Cebuano
PDF
HTML
Ang Colosas 2:16 Nagapakita nga ang mga Cristohanong Gentiles Nagasaulog sa mga Adlaw nga Balaan
PDF file
152k
HTML file
Kanus-a Gayud Natawo si Jesu-Cristo?
PDF file
123k
HTML file
Ilocano
PDF
HTML
Adda Cadi Mapucpucawyo a Bendision ti Dios?
PDF file
140k
HTML file
Agbibiagtayon Aya iti Maudi nga Al-Aldaw?
PDF file
242k
HTML file
Ania aya iti Nacaririmon a Managdadael?
PDF file
153k
HTML file
Casano ti Pamay-an Tapno Agandar iti Biagtayo?
PDF file
353k
HTML file
Crismas Sacbay ni Cristo? Ti Nacascasdaaw nga Estorya
PDF file
193k
HTML file
Iccaten Dagiti Parbo a Sarsarita iti Panagubing ni Cristo
PDF file
164k
HTML file
Jerusalem: Pacaiturongan iti Padto ti Biblia
PDF file
138k
HTML file
Ladawan ti Pammati: Ester
PDF file
156k
HTML file
Ladawan ti Pammati: Jose Ken Maria
PDF file
189k
HTML file
Ladawan ti Pammati: Lucas
PDF file
142k
HTML file
Ladawan ti Pammati: Pablo
PDF file
153k
HTML file
Ladawan ti Pammati: Pedro
PDF file
151k
HTML file
Ladawan ti Pammati: Timoteo
PDF file
154k
HTML file
Langit ken Infierno: Aniat Napaypayso nga Isursuro ti Biblia?
PDF file
313k
HTML file
Mabalinyo Aya a Patien iti Padto ti Biblia?
PDF file
166k
HTML file
Mabalinyo ti Maaddaan iti Sibibiag a Pammati
PDF file
221k
HTML file
Natungpalen aya iti Padro ni Jesu Cristo Idiay Oliveti?
PDF file
175k
HTML file
Sapay Nga Ipalubos ti Dios iti Panagsagaba?
PDF file
269k
HTML file
Ur-Urayen ti Kanibusanan ti Lubong
PDF file
164k
HTML file
Ilonggo
PDF
HTML
Ano Bala ang Mahalalon nga Mensahe sang Dios?
-
HTML file